Informacje dla Magistrantów

Odpis dyplomu w języku obcym

Szanowni Państwo,

wniosek o odpis dyplomu

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 r. nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, uprzejmie informuję, iż nastąpiły istotne zmiany w zakresie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych:

1) na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy (w dowolnej liczbie) w tłumaczeniu na następujące języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski. Przestaje obowiązywać zasada, iż uczenia wydaje dodatkowy odpis w tłumaczeniu tylko na 1 wybrany język (wzór nowego wniosku o wydanie odpisów w załączeniu). Za każdy odpis pobierana jest opłata w wysokości 40 zł

Przypominamy, iż zgodnie z Pismem okólnym nr 8 Rektora UJ z 21 lipca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji wypełniania odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na języki: niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski odpisy drukowane są poprzez system USOS.

2) na wniosek absolwenta uczelnia wydaje nie więcej niż 3 odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

Suplement, tak jak dotychczas, wydawany jest bezpłatnie.

Wnioski, o których mowa, absolwent winien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Niezłożenie wniosku w określonym terminie wyklucza możliwość uzyskania wyżej wymienionych dokumentów w przyszłości

Powyższą zasadę stosuje się do wniosków złożonych od dnia 20 maja 2015r.

 

zobacz również