Wzory Podań IPS

Tryb składania i rozpatrywania podań studenckich

  • Podania studenckie należy składać w odpowiednim Sekretariacie IPS. Dyrektor nie przyjmuje podań bezpośrednio od studentów ani poprzez e-mail.
  • Podania z datą przyjęcia i ewentualnymi informacjami dodatkowymi są kierowane z Sekretariatu do Dyrekcji drogą służbową, do zaopiniowania, lub wydania decyzji, zależnie od sprawy.
  • Podania, które wymagają decyzji Pani Dziekan, są kierowane do Dziekanatu. Pani Dziekan nie rozpatruje podań bez opinii Dyrektora. Po rozpatrzeniu podania są zwracane do Sekretariatu w Instytucie i tam student otrzymuje odpowiedź.

Deklaracja Programowa

/documents/1749407/134060575/formularz_wniosku_o_zwolnienie_z_op%C5%82at_IPS_09_2016.doc/eacdec5c-2236-4a73-8f90-4140b0a12bd6Po zakończeniu okresów, o których mowa w ust.9 Zarządzenia Rektora nr 59 z dn. 26.06.2014 i sprawdzeniu przez studenta poprawnego podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów, możliwe będzie wydrukowanie z USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w danym cyklu dydaktycznym. Studenci zobowiązani są dostarczyć do właściwego sekretariatu

prowadzącego tok studiów wydrukowaną i podpisaną przez siebie deklarację wyboru przedmiotów w terminie określonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, jednak nie później niż do 7 listopada na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne oraz do 22 marca na przedmioty w semestrze letnim

 

Instrukcja podpięcia przedmiotów w USOSie

Wzory Pism do Dyrekcji i Prodziekana Wydziału