Erasmus+

Erasmus+

Instytutowy koordynator programu: mgr Patrycja Siemiginowska

 

W czasie dokonywania wstępnego wyboru kursów można skonsultować się z koordynatorem programu Erasmus+. Po dokonaniu wyboru, z kolei, należy zwrócić się do Dyrektora ds. dydaktycznych IPS przedstawiając projekt Learning Agreement (część Before the Mobility), a także wypełnione Oświadczenie i Załącznik do Oświadczenia.

Terminarz I Rekrutacji na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2018/19:
08-29.01.2018 r. – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków przez USOSweb
30.01.-11.02.2018 – ogłoszenie wyników i przyznanie uczelni w systemie USOSweb przez koordynatora
12-25.02.2018 r. – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu przez studenta i koordynatora w systemie USOSweb, odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

 

Konkurs stypendialny programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii Stosowanej

 

W ramach umów bilateralnych możliwy jest wyjazd na stypendium do następujących uniwersytetów (przy każdym uniwersytecie podany jest możliwy czas wyjazdu i wymagania językowe):
 

Belgia
Universite Catholique de Louvain (Kod Erasmus: B LOUVAIN01, 2 miejsca * 5 miesięcy, francuski, wymagany poziom: B1/B2)

 

Czechy
Charles University (Kod Erasmus: CZ PRAHA07, 2 miejsca * 6 miesięcy, czeski lub angielski, wymagany poziom: B2)

 

Francja
Universite de Bourgogne (Kod Erasmus: F DIJON01, 2 miejsca * 5 miesięcy, francuski, wymagany poziom: B2)

 

Grecja
University of Crete (Kod Erasmus: G KRITIS01, 2 miejsca * 6 miesięcy, grecki i angielski, wymagany poziom: B2 j. angielskiego – umowa obejmuje Department of Preschool Education)

 

Hiszpania
Universidad de Granada (Kod Erasmus: E GRANADA01, 2 miejsca * 5 miesięcy, hiszpański, wymagany poziom: B1)
Universidad de Sevilla (Kod Erasmus: E SEVILLA01, 1 miejsce * 6 miesięcy, hiszpański, wymagany poziom: B2)
Universidad Catolica San Antonio de Murcia (Kod Erasmus: E MURCIA05, 2 miejsca, hiszpański, wymagany poziom: A2)
University of the Basque Country (E BILBAO01, 2 miejsca * 10 miesięcy, hiszpański, wymagany poziom: B1)
University of Deusto (Kod Erasmus: E BILBAO02, 2 miejsca * 10 miesięcy, hiszpański, baskijski lub angielski, wymagany poziom: B1)

 

Holandia
Universiteit Leiden (Kod Erasmus: NL LEIDEN01, 2 miejsca * 5 miesięcy, angielski, wymagany poziom: IELTS 6.5, TOEFL 90/575)

 

Irlandia
University College Cork (Kod Erasmus: IRLCORK01, 1 miejsce na cały rok lub 2 miejsca na semestr, angielski, wymagany poziom: B1)
Univeristy of Limerick (Kod Erasmus: IRLLIMERIC01, 4 miejsca * 5 miesięcy, angielski, wymagany poziom: B2)

 

Niemcy
Freie Universität Berlin (Kod Erasmus: D BERLIN01, 1 miejsce * 10 miesięcy, niemiecki, wymagany poziom: B1)
Universität Hamburg (Kod Erasmus: D HAMBURG01, 2 miejsca * 10 miesięcy, niemiecki, wymagany poziom: B1/B2)
Universität Erlangen-Nürnberg (Kod Erasmus: D ERLANGEN01, 2 miejsca * 5 miesięcy, niemiecki i angielski, wymagany poziom: B1)
Heinrich Heine University Düsseldorf (Kod Erasmus: D DUSSELD01, 2 miejsca * 10 miesięcy, niemiecki, wymagany poziom: B1/B2)

 

Norwegia
Norwegian University of Science and Technology (Kod Erasmus: N TRONDHE01, 2 miejsca * 10 miesięcy, angielski, wymagany poziom: B2)

 

Wielka Brytania
University of Warwick (Kod Erasmus: UK COVENTR01, 1 miejsce * 9 miesięcy, angielski, wymagany poziom: B2)
University of Plymouth (Kod Erasmus: UK PLYMOUT01, 1 miejsce * 10 miesięcy, angielski, wymagany poziom: B2) – ze względu na ofertę programową partnera wyjazd możliwy jedynie na drugim roku
Nottingham Trent University (Kod Erasmus: UK NOTTING02, 1 miejsce na jeden trymestr – wymagana realizacja 30 punktów ECTS, angielski, wymagany poziom: B2) – ze względu na ofertę programową partnera wyjazd możliwy jedynie na drugim roku (Z uwagi na podział roku na trymestry, konieczne jest indywidualne ustalenie warunków realizacji przedmiotów w IPS z Prowadzącymi oraz Dyrekcją przed wyjazdem)
Swansea University (Kod Erasmus: UK SWANSEA01, 2 miejsca * 10 miesięcy, angielski, wymagany poziom: B2)

 

Włochy
Universita degli Studi di Firenze (Kod Erasmus: I FIRENZE01, 2 miejsca * 6 miesięcy, włoski, wymagany poziom: B1)
Universita degli Studi di Torino (Kod Erasmus: I TORINO01, 2 miejsca * 6 miesięcy)
Universita degli Studi di Milano-Bicocca (Kod Erasmus: I MILANO16, 1 miejsce * 6 miesięcy, włoski, wymagany poziom: B1 lub też obowiązkowy kurs włoskiego)

Kryteria kwalifikacji w Instytucie Psychologii Stosowanej
 
Aby zakwalifikować się do wyjazdu konieczne jest spełnienie wymagań językowych określonych przez uniwersytet, do którego planuje się wyjechać (por. lista powyżej). Znajomość języka sprawdzana będzie zarówno poprzez konieczność dostarczenia odpowiedniego certyfikatu (zaświadczenia), jak i przez obowiązkowy egzamin językowy.

Kryteria punktacji
- wyższa, niż na poziomie B2 znajomość jednego z języków wykładowych uniwersytetu, na który planuje się wyjechać (C1 – 2 punkty, C2 – 4 punkty);
- średnia ocen za cały dotychczasowy okres studiów (liczba punktów = średnia ocen * 3, czyli maksymalnie 15 punktów);
- rok studiów w czasie planowanego wyjazdu (2 rok – 0.25 punktu, 3 rok – 0.75 punktu, 4 rok – 0.75 punktu, 5 rok – 0.25 punktu);
- udokumentowana dodatkowa działalność w kołach naukowych, samorządzie studenckim, ESN-Erasmus Student Network, stowarzyszeniach, działalność non profit, społeczna, charytatywna, działalność na rzecz IPS UJ, praktyki zagraniczne (do 3 punktów);
- na University of Plymouth i Nottingham Trent University – ze względu na ofertę programową partnerów – wyjazd możliwy jest jedynie na drugim roku studiów;

Wymagane dokumenty
1. podanie o przyznanie stypendium programu Erasmus;
2. aktualny życiorys (CV) oraz list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyboru uczelni partnerskiej oraz kursów oferowanych w danym miejscu;
3. lista wszystkich preferowanych miejsc wyjazdu  – w formie tabeli, wraz z informacją o poziomie znajomości języka wykładowego (języków wykładowych) na tych uczelniach (w skali A1, A2, B1, B2, C1, C2);
4. wystawione przez Instytut Psychologii Stosowanej potwierdzenie średniej ocen za cały dotychczasowy okres studiów;
5. zaświadczenia o poziomie znajomości języków obcych – najlepiej wystawione przez Jagiellońskie Centrum Językowe (ewentualnie ze szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura);
6. potwierdzenie(a) działalności dodatkowej;

Teczkę z wymaganymi dokumentami należy złożyć podczas dyżuru u koordynatora, tj. mgr Patrycji Siemiginowskiej lub wrzucić do szuflady nr 18. Teczka powinna być opisana następująco:

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski
PESEL: 93020299999
Instytut/Wydział: Instytut Psychologii Stosowanej UJ

I uczelnia: University of Warwick
II uczelnia: Univeristy of Limerick
III uczelnia: Swansea University
IV uczelnia: University College Cork
V uczelnia: Norwegian University of Science and Technology

 

Termin wyjazdu: semestr letni/zimowy/rok
 

Równocześnie koniecznie należy dokonać rejestracji w USOSweb.


Ważne informacje dla studentów wyjeżdżających na program Erasmus+
       Wybierając kursy do zrealizowania podczas wyjazdu – przygotowując tzw. Learning Agreement for Studies (LAS) – proszę zwrócić uwagę, iż realizować można kursy psychologiczne oraz takie, które mogą być psychologowi przydatne i w znaczący sposób poszerzają wiedzę profesjonalną bądź umiejętności psychologa. W ramach wyjazdu nie można realizować kursów językowych (nie dotyczy to krótkich kursów orientacyjnych organizowanych dla przyjeżdżających studentów i nie wchodzących w skład Learning Agreement). Nie można realizować kursów, których odpowiedniki realizowało się w Polsce.

Wybierając kursy należy zwrócić uwagę na to, aby mogły one potem zostać zaliczone na poczet studiów w Polsce (najczęściej dotyczy to zaliczenia jako przedmiotu fakultatywnego) oraz na to, aby w danym roku akademickim zdobyć co najmniej 50 punktów ECTS, niezbędnych do zaliczenia roku (optymalnie 60 ECTS).
       W czasie dokonywania wstępnego wyboru kursów można skonsultować się z koordynatorem programu Erasmus+. Po dokonaniu wyboru, z kolei, należy zwrócić się do Dyrektora ds. dydaktycznych IPS przedstawiając wypełnione Oświadczenie
oraz Załącznik do oświadczenia. Gdy spełnione zostaną konieczne warunki, dokument oświadczenia może zostać podpisany przez Dyrektora. Kopię podpisanego dokumentu należy złożyć u koordynatora programu Erasmus+ (np. przez wysłanie skanu na adres: erasmus.ips@uj.edu.pl). Następnie koordynator podpisze dokument porozumienia (LAS). Należy uzupełnić realizowane kursy zgodnie z Oświadczniem w USOSweb.
       Dokument Learning Agreement musi zostać sporządzony koniecznie przed wyjazdem. Sama obecność kursu w dokumencie Learning Agreement nie oznacza, że przedmiot zostanie zaliczony jako odpowiednik jednego z przedmiotów w IPS UJ. Przedmioty zaakceptowane w Learning Agreement, które zostały zaliczone podczas wyjazdu i które nie będą mogły zostać zaliczone jako jeden z przedmiotów w IPS UJ, zostaną wpisane do suplementu do dyplomu. Formę zaliczenia przedmiotów realizowanych podczas wyjazdu powinno się ustalić podczas ustalania treści Learning Agreement z Dyrektorem ds. dydaktycznych IPS. Możliwość ich zaliczenia powinna zostać zaznaczona w Oświadczeniu.
       Dokonując zmian w ramach wybranych kursów (już podczas wyjazdu) należy najpierw skonsultować się z Dyrektorem ds. dydaktycznych, który poinformuje, czy dokonanie takiej zmiany będzie możliwe (i przygotować tzw. LA During the Mobility/LA Changes). Udzielenie zgody na zmiany dokonane bez uprzedniej konsultacji może nie być możliwe. Wymagane jest dokonanie zmian LAS w systemie USOSweb. Należy napisać do koordynatora wiadomość z prośbą o odblokowanie możliwości edycji porozumienia. Następnie trzeba dokonać zmian i poprosić koordynatora o ich zaakceptowanie. Wydrukowany z systemu dokument (Changes) nie wymaga podpisu koordynatora (po zaakceptowaniu zmian zostanie wygenerowany dokument z podpisem elektronicznym).
       Istnieje możliwość ubiegania się o przedłużenie wyjazdu (jedynie z semestru zimowego na cały rok akademicki), skrócenie wyjazdu (z całego roku akademickiego na jeden semestr), a także rezygnację z wyjazdu. Informację o obowiązujących procedurach a także o terminach, po przekroczeniu których nie jest to już możliwe można znaleźć tutaj:
http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia.

       Po powrocie ze stypendium należy przedstawić Transcript of Records i wystosować podanie o uznanie zrealizowanych kursów jako przedmiotów z planu studiów. Po uzyskaniu zgody Dyrektora ds. dydaktycznych oraz zatwierdzeniu ocen zaliczonych kursów (w skali stosowanej w UJ) można uzyskać potwierdzenie LA w części After the Mobility u koordynatora programu w IPS.
       Prawa i obowiązki studenta biorącego udział w wymianie Erasmus+ znaleźć można w
Karcie Studenta Erasmusa .
 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać podczas dyżurów koordynatora programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii Stosowanej.

Zapraszamy do korzystania z oferty stypendialnej!

 

 

Erasmus Mundus Ianus

Zachęcamy do udziału w programie Erasmus Mundus - szczegóły w załącznikach

:Apply for the Erasmus Mundus Joint Master Degreein European Politics and Society (EPS)

Prague Area Studies

Prague Area Studies

zobacz również